สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

HOME
text.png   News :

  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานวันเด็กประจำปี 2558 ภายใต้ชื่อ "กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืนความสุขให้เด็กไทยหัวใจเกษตร 12" เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเข้าร่วมฯ เพื่อมอบความสุขให้เด็กในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทยได้เกิดความสนใจในอาชีพเกษตรกรรม อันเป็นอาชีพหลักของประเทศ


  • กระทรวงสาธารณสุขฯญี่ปุ่น ได้จัดประชุม ชี้แจงรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีและสารปรุงแต่งตาม พ.ร.บ. สุขอนามัยอาหารญี่ปุ่น ครั้งที่ 166 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 สรุปสาระสำคัญตามเอกสารแนบ


  • สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ได้รับแจ้งเป็นการภายในว่า ประเทศเวียดนามได้รับแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรปให้แก้ไขปัญหาการปนเปื้อนศัตรูพืชอย่างเร่งด่วน หากมีการตรวจพบปัญหาศัตรูพืชจากเวียดนามเกินกว่า 5 ครั้งต่อปี ณ ด่านนำเข้าในสหภาพยุโรปจะระงับการนำเข้าสินค้าพืช จากเวียดนามทันที


  • พิธีเปิดและลงนามข้อตกลง (MOU) โครงการพัฒนาขีดความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อเข้าสู่การเป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากระยะที่ 1 ที่เป็นการประเมินศักยภาพของห้องปฏิบัติการ และนำมาสรุปและประเมินผลเพื่อคัดเลือกห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐที่พร้อมจะเป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการเข้าสู่โครงการระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาเป็นผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการทางด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043 : 2010 ต่อไป


  • นางสาวปราณี วิเศษ หัวหน้ากลุ่มวิชาการและรับรองระบบห้องปฏิบัติการ มกอช. และนายสมชาย วงศ์สมุทร หัวหน้ากลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์ ร่วมกันตรวจติดตาม (Surveillance) ห้องปฏิบัติการบริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 ณ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการตรวจติดตามห้องปฏิบัติการ ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) และขึ้นทะเบียนกับมกอช.ประจำปี 2555 ในการตรวจติดตามนี้เป็นการบูรณาการการตรวจติดตามร่วมกับผู้ตรวจประเมินของกรมปศุสัตว์ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ คือ มกอช.ตรวจติดตามเพื่อทวนสอบระบบการจัดการ ส่วนกรมปศุสัตว์ตรวจประเมินทางด้านเทคนิควิชาการตามข้อกำหนดของประเทศคู่ค้า


  • กรณีหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับวันที่ 9 พ.ย. 2554 เผยแพร่ข่าวองค์การอาหารและยาสหรัฐ ได้เพิ่มความเข้มงวดกระบวนการตรวจสอบอาหารทะเลไทยเป็น 100 % เนื่องจากสงสัยว่าสินค้าอาจปนเปื้อนน้ำเน่าเสียจากอุทกภัย สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวทราบข้อเท็จจริงว่า การเพิ่มการตรวจสอบไม่ได้มาจากปัญหาอุทกภัย แต่หากเป็นไปตามกระบวนการปกติที่อาศัยอำนาจที่ได้รับจากกฏหมายความปลอดภัยอาหารฉบับใหม่ และเป็นมาตรฐานการตรวจสอบบังคับใช้กับประเทศคู่ค้าทุกประเทศ


  • สหรัฐอเมริกา (APHIS) แจ้งว่าได้จัดทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชการนำเข้าแก้วมังกรจากไทยมายังสหรัฐอเมริกา จากผลการวิเคราะห์ APHIS เชื่อว่ามาตรการด้านสุขอนามัยมีประสิทธิภาพพอในการลดความเสี่ยงหรือการแพร่กระจายของศัตรูพืช หรือวัชพืชที่เป็นพิษผ่านการนำเข้าแก้วมังกรจากไทย


  • เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 สหภาพยุโรปได้แก้ไขบัญชีรายชื่อห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านตรวจสอบสารตกค้างในสัตว์ที่มีชีวิตและสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ประเทศสมาชิก ซึ่งปัจจุบันห้องปฏิบัติการเพื่อวิจัยตรวจสารตกค้างในสินค้าที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสัตว์ มีทั้งสิ้น 67 ห้องปฏิบัติการ


  • กระทรวงสาธารณสุขและคุ้มครองผู้บริโภคสเปน(SANIDAD) แจ้งเตือนภัยว่ามีคนแอบอ้างชื่อ (SANIDAD) ว่าได้ออกข้อกำหนดให้ผู้ส่งออกสินค้าอาหารไปสเปน ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนครั้งละ 500-750 ยูโร โดยใช้ e-mail ติดต่อว่า agenciadesalud@gawab.com หรือ agenciadesalud@ozu.es ซึ่งไม่เป็นจริง โดยหน่วยงานของ SANIDAD ที่ดูแลเรื่องสินค้าอาหารโดยตรงมี e-mail saniext@mspsi.es เท่านั้น