สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

เกี่ยวกับ

ระบบเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร เวอร์ชัน 2.0
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ การค้นหามาตรฐานรายการทดสอบ
และการเชื่อมโยงมาตรฐานรายการทดสอบกับขอบข่ายความสามารถทดสอบห้องปฏิบัติการ ภายใต้ปีงบประมาณ 2552