สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

รายการทดสอบ : รัสเซีย(Russian) - ข้าวนึ่ง

เรียกดูเวอร์ชั่นอื่นๆ จำนวนรายการทดสอบที่แต่ละห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Lead0.5mg/kg GOST 26932-86 - Raw materials and food products. Methods for determination of lead http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Arsenic0.2mg/kg GOST 26930-86 - Raw material and food-stuff. Method for determination of arsenic content http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Cadmium0.1mg/kg GOST 26933-86 - Raw materials and food-stuff. Methods for determination of cadmium http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Mercury0.03mg/kg GOST 26927-86 - Raw material and food-stuffs. Methods for determination of mercury http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Aflatoxin B10.005mg/kg GOST 30711-2001 - Food-stuffs. Methods for detection and determination of aflatoxins B1 and M1 content http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Cesium-13770Bq/kg ME 5778-91 Strontium-90. Determination in foods. M, 1991. Certificate MA MM FIB № 14/1-89 (МУ 5778-91 Стронций-90. Определение в пищевых продуктах. М, 1991. Свидетельство МА МВИ ИБФ № 14/1-89) http://ec.europa.eu/food/international/trade www.texsovet.ru/files/322.doc GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
strontium-9040Bq/kg GOST 13496.5-70-Mixed feed. Method of ergot determination http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Ergot0.05mg/kg GOST 28666.3-90 -Cereals and pulses. Determination of hidden insect infestation. Part 3. Reference method http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Infestation with the cereal pests (insects, mites)  Not permittedGOST 28666.3-90 -Cereals and pulses. Determination of hidden insect infestation. Part 3. Reference method http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 28666.2-90-Cereals and pulses. Determination of hidden insect infestation. Part 2. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
T-2 toxin0.1mg/kg ME 3184-84 Guidelines for detection, identification and determination of T-2 toxin in food and food raw materials (МУ 3184-84 Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном http://ec.europa.eu/food/international/trade www.texsovet.ru/files/322.doc GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
cereal pests (insects, mites)15insects/kgTotal contamination densityGOST 28666.3-90 -Cereals and pulses. Determination of hidden insect infestation. Part 3. Reference method http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 28666.2-90-Cereals and pulses. Determination of hidden insect infestation. Part 2. Sampling http://www.eastview.com/Default2.asp
DDT and its metabolites0.02mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
HEXACHLOROBENZENE0.01mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Organomercuric pesticides  Not permittedCODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Benz(a)pyrene0.001mg/kg ME 5779-91 Cesium-137. Determination in foods. M., 1991. Certificate MA MM FIB № 15/1-89 (МУ 5779-91 Цезий-137. Определение в пищевых продуктах. М., 1991. Свидетельство МА МВИ ИБФ № 15/1-89) http://ec.europa.eu/food/international/trade www.texsovet.ru/files/322.doc GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
AZIMSULFURON0.2mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
TRIADIMENOL0.05mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Thebuconasol0.1mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
sodium bispiribac0.1mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Thiabendazole0.2mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
FENITROTHION0.3mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Flutriafol0.05mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Triallate0.05mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Triticonazole0.1mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Permethrin (not registered in 2006)0.01mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Pyrazosulfuron-ethyl0.1mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Pirimithos methyl1mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
SPIROXAMINE0.2mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Benomyl0.5mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Bensulfuron methyl0.02mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Bentazon0.1mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Bispyribac-sodium0.1mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Hymexazol  Not permittedCODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Glyphosate0.15mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4D) and esters of 2,4D  Not permittedCODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Deltamethrin0.01mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Chlorpyriphos0.0006mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Cyneb0.2mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
DIQUAT0.05mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Diflubenzuron0.05mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Quinclorac0.05mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Clefoxydim  Not permittedCODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
Clomazone0.2mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
MCPA0.05mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://www.pesticides.gov.uk http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST R 50436-92 -Cereals. Sampling (as grain) http://www.eastview.com/Default2.asp
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตัวกรอง