สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

รายการทดสอบ : รัสเซีย(Russian) - น้ำปลา

เรียกดูเวอร์ชั่นอื่นๆ จำนวนรายการทดสอบที่แต่ละห้องปฏิบัติการสามารถให้บริการ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Mercury1mg/kg AOAC 977.15, AOAC 977.22, AOAC 988.11, ISO 5666-3:1984 (confirmed 1995) http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/more_info.jsp?id_sta=388 GOST 7631-85 - Fish and products made of fish, marine mammals and invertebrates. Reception rules. Methods for determination of organolepric characteristics. Sampling methods for laboratory tests http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2023893&GOST/7631/85///Fish/and/products/made/of/fish/marine/mammals/and/invertebrates/Reception/rules/Methods/for/determination/of/organolepric/characteristics/Sampling/methods/for/laboratory/tes
Histamine100mg/kg   http://ec.europa.eu/food/international/trade GOST 7631-85 - Fish and products made of fish, marine mammals and invertebrates. Reception rules. Methods for determination of organolepric characteristics. Sampling methods for laboratory tests http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2023893&GOST/7631/85///Fish/and/products/made/of/fish/marine/mammals/and/invertebrates/Reception/rules/Methods/for/determination/of/organolepric/characteristics/Sampling/methods/for/laboratory/tes
hexachlorcyclohexan (alpha-, beta-, gammaisomers), DDT and its metabolites0.2mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST 7631-85 - Fish and products made of fish, marine mammals and invertebrates. Reception rules. Methods for determination of organolepric characteristics. Sampling methods for laboratory tests http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2023893&GOST/7631/85///Fish/and/products/made/of/fish/marine/mammals/and/invertebrates/Reception/rules/Methods/for/determination/of/organolepric/characteristics/Sampling/methods/for/laboratory/tes
Polychloride biphenyls2mg/kg CODEX STAN 229-1993, Rev.1-2003:ANALYSIS OF PESTICIDE RESIDUES: RECOMMENDED METHODS http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.jsp GOST 7631-85 - Fish and products made of fish, marine mammals and invertebrates. Reception rules. Methods for determination of organolepric characteristics. Sampling methods for laboratory tests http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2023893&GOST/7631/85///Fish/and/products/made/of/fish/marine/mammals/and/invertebrates/Reception/rules/Methods/for/determination/of/organolepric/characteristics/Sampling/methods/for/laboratory/tes
Nitrosamines0.003mg/kg GOST 11.01.1979-Methodological Recommendations for the Detection, Identification, and Quantitative Determination of N-nitrosamines in Food Products http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 7631-85 - Fish and products made of fish, marine mammals and invertebrates. Reception rules. Methods for determination of organolepric characteristics. Sampling methods for laboratory tests http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2023893&GOST/7631/85///Fish/and/products/made/of/fish/marine/mammals/and/invertebrates/Reception/rules/Methods/for/determination/of/organolepric/characteristics/Sampling/methods/for/laboratory/tes
mesophilic aerobic and facultative and anaerobic microorganisms500COE/g (cm3) GOST 10444.3-85 - Canned foods. Method for determination of mesophilic airobes and facultative-anairobes http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 26668-85 - Food-stuff and food additives. Methods of sampling for microbiological analyses http://www.eastview.com/Default2.asp
Coliforms0COE/g (cm3)Not allowed in 0.01 g (cm3) of the productGOST R 50474-93 - Food products. Methods for detection and quantity determination of coliformes http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2015023&GOST/R/50474/93///Food/products/Methods/for/detection/and/quantity/determination/of/coliformes/GOST/R/50474/93///Produkty/pishchevye/Metod/vyiavleniia/i/opredeleniia/kolichestva/bakterii/g GOST 26668-85 - Food-stuff and food additives. Methods of sampling for microbiological analyses http://www.eastview.com/Default2.asp
Sulphite reducing clostridies COE/g (cm3)Not allowed in 0.01 g (cm3) of the productGOST 29185-91 - Food products. Methods for detection and quantity determination of sulphite-reducing clostridium http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2015011&GOST/29185/91///Food/products/Methods/for/detection/and/quantity/determination/of/sulphite/reducing/clostridium/GOST/29185/91///Produkty/pishchevye/Metody/vyiavleniia/i/opredeleniiaia/koli GOST 26668-85 - Food-stuff and food additives. Methods of sampling for microbiological analyses http://www.eastview.com/Default2.asp
Pathogenic microorganisms, incl. Salmonella COE/g (cm3)Not allowed in 25 g (cm3) of the productGOST 30519-97 - Food products. Method for detection of Salmonella http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.eastview.com/Default2.asp GOST 26668-85 - Food-stuff and food additives. Methods of sampling for microbiological analyses http://www.eastview.com/Default2.asp
Lead2mg/kg NMKL 161 (1998), NMKL 139 (1991),AOAC 972.25, AOAC 982.23,AOAC 986.15, AOAC 991.10, AOAC 999.11 http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/more_info.jsp?id_sta=388 GOST 7631-85 - Fish and products made of fish, marine mammals and invertebrates. Reception rules. Methods for determination of organolepric characteristics. Sampling methods for laboratory tests http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2023893&GOST/7631/85///Fish/and/products/made/of/fish/marine/mammals/and/invertebrates/Reception/rules/Methods/for/determination/of/organolepric/characteristics/Sampling/methods/for/laboratory/tes
Arsenic5mg/kg AOAC 942.17 (Codex general method), AOAC 952.13 (Codex general method), AOAC 985.16 (Codex general method), ISO 6595:1982 (confirmed 1995) AOAC 986.15 (Codex general method) http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/more_info.jsp?id_sta=388 GOST 7631-85 - Fish and products made of fish, marine mammals and invertebrates. Reception rules. Methods for determination of organolepric characteristics. Sampling methods for laboratory tests http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2023893&GOST/7631/85///Fish/and/products/made/of/fish/marine/mammals/and/invertebrates/Reception/rules/Methods/for/determination/of/organolepric/characteristics/Sampling/methods/for/laboratory/tes
Cadmium0.2mg/kg NMKL 139 (1991), NMKL 161 (1998), AOAC 986.15, AOAC 991.10, AOAC 999.11 http://ec.europa.eu/food/international/trade http://www.codexalimentarius.net/web/more_info.jsp?id_sta=35 GOST 7631-85 - Fish and products made of fish, marine mammals and invertebrates. Reception rules. Methods for determination of organolepric characteristics. Sampling methods for laboratory tests http://www.eastview.com/russian/standards/product.asp?sku=G2023893&GOST/7631/85///Fish/and/products/made/of/fish/marine/mammals/and/invertebrates/Reception/rules/Methods/for/determination/of/organolepric/characteristics/Sampling/methods/for/laboratory/tes
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ตัวกรอง