สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Frozen seafood products/Frozen fisheries products

 Salmonella spp.  
 Listeria spp./ Listeria monocytogenes  
 Coliform bacteria  
 Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus  
 Vibrio cholerae  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw material shrimp, Frozen raw shrimp products, Frozen cooked shrimp products, Frozen breaded shrimp products, Raw material fish, Frozen raw fish products, frozen cooked fish products, Frozen breaded fish products.

 Chloramphenicol