สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ:

    

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products

 Sodium Nitrite  
 Sodium Chloride  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and Meat Products (Chilled, Frozen)

 - Enterococci  
 - Listeria spp.  
 - Listeria monocytogenes , Listeria spp.  
 - E.Coli O157:H7  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and Meat Products(Chilled, Frozen, Raw, Cooked)

 - Aerobic plate count  
 - Coliforms - Escherichia coli  
 - Salmonella spp.  
 - Yeasts & Moulds  

ตัวอย่างทดสอบ: Pork, Chicken Meat (Cooked)

 Staphylococcus aureus  

ตัวอย่างทดสอบ: Pork, Chicken Meat (Frozen)

 Staphylococcus aureus  

ตัวอย่างทดสอบ: Swab

 - Enterococci  
 - Listeria spp.  
 - Listeria monocytogenes , Listeria spp.