สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ
Drag a column header and drop it here to group by that column
   
- Aerobic plate count  
- Coliforms - Escherichia coli  
- Salmonella spp.  
- Yeasts & Moulds  
Staphylococcus aureus  
Staphylococcus aureus  
- Enterococci  
- Listeria spp.  
- Listeria monocytogenes , Listeria spp.  
- E.Coli O157:H7  
Sodium Nitrite  
Sodium Chloride  
- Enterococci  
- Listeria spp.  
- Listeria monocytogenes , Listeria spp.