สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: กุ้ง (สด แช่แข็ง )

 Chloramphenicol Aerobic Plate Count Staphylococcus aureus (MPN) Coliforms (MPN) E. coli Salmonella Vibrio Cholerae Vibrio parahaemolyticus  

ตัวอย่างทดสอบ: กุ้ง (สด แช่แข็ง แห้ง)

 % Salt  

ตัวอย่างทดสอบ: น้ำมันพืช และ น้ำมันปาล์ม

 Acid Value