สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Bakery and bakery products , Biscuit with or without cream sandwich ,Cookies ,Wafer with cream

 Total Plate Count   
 MPN E.coli  
 Yeasts & Moulds  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Clostridium perfringens  

ตัวอย่างทดสอบ: Chili paste

 Total Plate Count   
 MPN E.coli  
 Yeasts & Moulds  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Clostridium perfringens  

ตัวอย่างทดสอบ: Flours and starch

 Total Plate Count   
 MPN E.coli  
 Yeasts & Moulds  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Clostridium perfringens  

ตัวอย่างทดสอบ: Instant noodles and related products ,Noodle from wheat ,Noodle from rice,vermicelli, Flat noodle

 Total Plate Count   
 MPN E.coli  
 Yeasts & Moulds  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Clostridium perfringens  

ตัวอย่างทดสอบ: Seasoning (all Flavours) and its ingredients, Herbs and spices ,Flavours agents

 Total Plate Count   
 MPN E.coli  
 Yeasts & Moulds  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Clostridium perfringens