สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Infant Formula, Follow-on Formula and Follow-on Food, Milk and Milk Products

 Standard plate count  
 Yeasts & Moulds  
 Coliforms  
 E. coli  
 B6  

ตัวอย่างทดสอบ: Infant Formula, Follow-on Formula and Follow-on Food, Milk and Milk Products (Continue)

 Salmonella  
 Staphylococcus aureus  
    
 Panthothenic acid  
 Folic acid  
 Potassium Phosphorus Sodium Copper Manganese Calcium Iron magnesium Zinc  
 Vitamin B1 Vitamin B2  
 Fat  
 Vitamin C  
 Iodine  
 Biotin  
 Biotin  
 Biotin  
 Biotin  
 Niacin  
 Vitamin B12  
 Vitamin A  
 Vitamin D  
 Vitamin E  
 Vitamin K  
 Linoleic acid Linolenic acid Oleic acid DHA ARA  
 Protein  
 Ash  
 Moisture  
 Carbohydrate  

ตัวอย่างทดสอบ: UHT

 Zinc Iron Calcium Magnesium Potassium Sodium Phosphorus Copper Manganese