สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal fat

 Pesticide residues :Hexachlorobenzene Alpha-BHC Gramma-BHC Beta-BHCOxy-chlordane Trans-chlordane Cis-chlordane Heptachlor Heptachlor epoxide Dieldrin Aldrin Endrin p,p’-DDE o,p’-DDT p,p’-DDD p,p’-DDT   

ตัวอย่างทดสอบ: Cooked chicken

 Total Plate Count  
 Salmonella spp.  
 Yeasts & Molds  
 Faecal Streptococci  
 Clostridium perfringens  
 Listeria spp.  
 Listeria spp. Listeria monocytogenes  
 Coliforms Escherichia coli  

ตัวอย่างทดสอบ: Cooked chicken (Continue)

 Staphylococcus aureus  
 Staphylococcal Enterotoxins   
 Enterococci spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Feeding stuff

 Total Plate Count  
 Salmonella spp.  
 Yeasts & Molds  

ตัวอย่างทดสอบ: Fresh chicken

 Total Plate Count  
 Salmonella spp.  
 Yeasts & Molds  
 Faecal Streptococci  
 Enterococci spp.  
 Listeria spp. Listeria monocytogenes  

ตัวอย่างทดสอบ: Fresh chicken (Continue)

 Listeria spp.  
 Coliforms Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus