สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ:

    

ตัวอย่างทดสอบ: Rice

 Aldicarbm,Bendiocarb,Carbaryl,Fenobucarb,Isoprocarb,Methiocarb,Oxamyl  

ตัวอย่างทดสอบ: Chocolate and Chocolate Products, Milk and Milk Products

 Ammelide,Ammeline,Cyanuric acid,Melamine  

ตัวอย่างทดสอบ: Food 8

 GMOs : Screening CaMV 35S Promoter and NOS terminator   

ตัวอย่างทดสอบ: Foods 4

 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Feeds & Pet Foods

 Protein  
 Moisture  
 Ash  
 Crude Fiber  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Feeds & Pet Foods, Cereals, Cereal-based products

 Total Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Cereals and Cereal Products 11

 Vitamin A  
 Cholesterol  

ตัวอย่างทดสอบ: Cereals and Cereal Products 12

 Vitamin B1, Vitamin B2  

ตัวอย่างทดสอบ: Cereals, Cereal-based products

 Crude fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Crustaceans (Fresh, Frozen)

 Malachite green,Leucomalachite green  
 Chloramphenicol  
 3-Amino-2-oxazolidinone. (AOZ), 3-Amino-5-morpholinomethyl, 2- oxazolidinone (AMOZ),1-Aminohydantoin (AHD),Semicabazide (SEM)  

ตัวอย่างทดสอบ: Dried egg yolk,Dried egg whites,Dried whole eggs,Liquid milk,Prepared powder mixes,Infant formula,Oral or tube feeding eggs.Egg containing products,Prepared salad,Fresh/frozen or dried fruits& vegetables, Nut, Meats,Crustaceans & fish

 Salmonella spp.   

ตัวอย่างทดสอบ: Dried yeast,Frosting & topping mixes,Spices, Coconut,Meat & meat substitutes, Meat by-products, Animal substances, Glandular products&meals(fish, meat, bone)

 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Enumeration of  -glucuronidase-positive Escherichia coli at 44 C Water/Beverage/Aqueous solution

 pH  

ตัวอย่างทดสอบ: Fat & Oil products

 Free Fatty Acid,Acid Value  
 Peroxide Value  

ตัวอย่างทดสอบ: Fertilizer and Animal Feeds

 Phosphorus,Phosphate  

ตัวอย่างทดสอบ: Flour

 pH  
 Moisture  
 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Flour and Cereal products

 Sodium, Potassium  
 Calcium  

ตัวอย่างทดสอบ: Food and Processed Food 9

 Food Allergen : Peanut  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods 1

 Total plate count  
 Coliforms ,Escherichia coli  
 Bacillus cereus  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Yeasts and moulds  
 Aerobic Plate Count at 30 C  
 Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus  
 Enumeration of  -glucuronidase-positive Escherichia coli at 44 C  
 Enumeration of coagulase-positive staphylococci   
 Listeria monocytogenes  
 Salmonella spp.  
 Listeria monocytogenes   
 Clostridium perfringens  
 Enterobacteriaceae  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods 10

 Saturated fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods 13

 Lead, Cadmium,Copper,Iron,Zinc  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods 2

 Total Dietary Fiber  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods 3

 Total Fat  
 Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods 3, Animal Feeds & Pet Foods

 Calories,Calories from fat,Total carbohydrate  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods 6 / Pet foods

 Arsenic  

ตัวอย่างทดสอบ: Foods 7, Animal Feeds & Pet Foods

 Mercury  

ตัวอย่างทดสอบ: Maize, peanut, barley

 Aflatoxin  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat

 Phosphorus,Phosphate  

ตัวอย่างทดสอบ: Molasses

 Total sugar as invert  
 Reducing sugar (Invert Sugar)  
 Total reducing sugars (as invert sugar) % weight by volume  

ตัวอย่างทดสอบ: Molasses and sugar syrups

 Refractometric dry substance % RDS (Brix)  

ตัวอย่างทดสอบ: Pork (Fresh, Frozen)

 Beta-agonists  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw food Ingredients and non-processed food and Raw,unprocessed food

 Staphylococcus aureus  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw Sugar

 Polarisation  
 Colour  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw Sugar and White Sugar

 Moisture  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw sugars

 Polarisation 95.00 to 100.00 Z  
 Moisture % by weight  

ตัวอย่างทดสอบ: Rice

 Aflatoxin  
 Cadmium  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood

 Chlorine as Sodium Chloride  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimps and Prawns (Fresh, Frozen, Processed)

 Albendazole,Chlorpromazine,Chlortetracycline,Danofloxacin,Dimetridazole,Enrofloxacin,Flubendazole,Metronidazole,Oxolinic acid, Oxytetracycline, Ronidazole, Sulfadimethoxine,Sulfamerazine, Tetracycline  

ตัวอย่างทดสอบ: Sugar, molasses and sugar syrups

 pH 4.00 to 10.00  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetable high moisture and high chlorophyll

 Mevinphos,Methacrifos,Ethoprophos,Phorate,Diazinon,Terbufos,Disulfoton,Dichlorfenthion,Monocrotophos ,Cyanophos,Dimethoate ,Chlorpyrifos ,Parathion-methyl ,Fenthion ,(E)-Dimethylvinphos ,(Z)-Chlorfenvinphos,Phenthoate,Prothiophos  
 Tetrachlorvinphos,Methidathion,Fenamiphos,Pyridafenthion,Dichlorvos,Methamidophos,Acephate,Demeton-S-methyl,Omethoate,Propetamphos,Iprobenfos,Chlorpyrifos-methyl,Pirimiphos-methyl,Malathion,Fenitrothion,Parathion,Quinalphos,Profenofos,Butamifos  
 Mephospholan,Isoxathion,Sulprofos,Triazophos,Piperophos,Phosmet,Phosalone,Chlorethoxyphos,Cadusaphos,Thiometon,Dicrotophos,Fonofos ,Dioxathion,Isazofos ,Pirimioxyphos ,Phosphamidon (I+II) ,Fenchlorfos,Tolclofos-Methyl,Pirimiphos-Ethyl  
 Isofenfos-Methyl ,Isofenphos,Isocarbofos,Fosthiazate (I+II),Tribufos, Ethion, Carbophenothion, Fensulfothion, Cyanofenphos,Famphur, EPN,Anilofos, Pyrazophos  
 Tecnazene,alpha-BHC,beta-BHC,gamma-BHC,delta-BHC, Benoxacor,Heptachlor,Aldrin,Bromophos-methyl,Heptachlor-epoxide,Chlordane-trans,Chlordane-cis,Dieldrin,Endrin,Endrin ketone ,Bifenox,Pentoxazone,Dichlormid,Etridiazole,Trifluralin,HCB ,Quintozene   
 Alachlor ,Fthalide,Fipronil,Bromophos-ethyl,Endosulfan-alpha ,p,p-DDE,Thifluzamide,Bupirimate ,Chlorfenapyr ,Endosulfan-beta , p,p-DDD ,Endosulfan sulphate,p,p-DDT,Mefenpyr-diethyl  
 Bromopropylate ,Fenamidone ,Clomeprop,Chloroneb ,Ethafluralin ,Benfluralin ,Acetochlor,Vinclozolin,Dicofol ,Thiazopyr,Chlorthal-dimethyl ,Flufenacet ,Chlobenside,Butachlor ,Chlorfenson ,Myclobutanil,Azaconazole,Norflurazon ,Tetradifon,Fenpropathrin   
 Bifenthrin ,Cyhalothrin-lamda-I ,Cyhalothrin-lamda-II ,Permethrin-cis ,Permethrin-trans,Cyfluthrin (sum) ,Cypermethrin (sum) ,Fenvalerate (I+II) ,Deltamethrin (I+II)  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetables : high moisture and high chlorophyll

 Mancozeb,Maneb,Propineb,Zineb  
 Atrazine,Ametryn,Metalaxyl  
 Carbaryl, Carbofuran,Fenobucarb (BPMC),Methomyl  
 2,4-D, Bromacil,Thiophanate-methyl,Carbendazim,Diuron  
 Captan, o,p’-DDT  
 Diquat,Paraquat  

ตัวอย่างทดสอบ: Water & Waste Water

 Mercury  

ตัวอย่างทดสอบ: White Sugar

 Polarisation  
 Colour  
 Colour Greater than 250 ICUMSA units7.0  
 Moisture % by weight  
 Colour not exceeding 50 ICUMSA units  
 Colour up to 600 ICUMSA units7.0  
 Conductivity ash % by weight   
 Reducing sugars % by weight   

ตัวอย่างทดสอบ: White sugars

 Polarisation 95.00 to 100.00 Z