สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Aldicarbm,Bendiocarb,Carbaryl,Fenobucarb,Isoprocarb,Methiocarb,Oxamyl  
Aflatoxin  
Cadmium  
Total plate count  
Bacillus cereus  
Vibrio cholerae  
Vibrio parahaemolyticus  
Yeasts and moulds  
Aerobic Plate Count at 30 C  
Coliforms ,Escherichia coli  
Staphylococcus aureus  
Salmonella spp.   
Salmonella spp.  
Crude Fiber  
Mercury  
Arsenic  
Mercury  
Chlorine as Sodium Chloride  
Sodium, Potassium  
Calcium  
GMOs : Screening CaMV 35S Promoter and NOS terminator   
Food Allergen : Peanut  
Albendazole,Chlorpromazine,Chlortetracycline,Danofloxacin,Dimetridazole,Enrofloxacin,Flubendazole,Metronidazole,Oxolinic acid, Oxytetracycline, Ronidazole, Sulfadimethoxine,Sulfamerazine, Tetracycline  
Atrazine,Ametryn,Metalaxyl  
Carbaryl, Carbofuran,Fenobucarb (BPMC),Methomyl  
Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus  
Enumeration of  -glucuronidase-positive Escherichia coli at 44 C  
Enumeration of coagulase-positive staphylococci   
Listeria monocytogenes  
Salmonella spp.  
Total sugar as invert  
Reducing sugar (Invert Sugar)  
Polarisation  
Colour  
Moisture  
Polarisation  
Colour  
pH  
Moisture  
Ash  
pH  
Phosphorus,Phosphate  
Phosphorus,Phosphate  
Total Dietary Fiber  
Crude fat  
Total Fat  
Protein  
Ash  
Calories,Calories from fat,Total carbohydrate  
Protein  
Moisture  
Total Fat  
Ash  
Free Fatty Acid,Acid Value  
Peroxide Value  
Saturated fat  
Vitamin A  
Cholesterol  
Vitamin B1, Vitamin B2  
Mancozeb,Maneb,Propineb,Zineb  
Captan, o,p’-DDT  
Diquat,Paraquat  
2,4-D, Bromacil,Thiophanate-methyl,Carbendazim,Diuron  
Aflatoxin  
Beta-agonists  
Tecnazene,alpha-BHC,beta-BHC,gamma-BHC,delta-BHC, Benoxacor,Heptachlor,Aldrin,Bromophos-methyl,Heptachlor-epoxide,Chlordane-trans,Chlordane-cis,Dieldrin,Endrin,Endrin ketone ,Bifenox,Pentoxazone,Dichlormid,Etridiazole,Trifluralin,HCB ,Quintozene   
Alachlor ,Fthalide,Fipronil,Bromophos-ethyl,Endosulfan-alpha ,p,p-DDE,Thifluzamide,Bupirimate ,Chlorfenapyr ,Endosulfan-beta , p,p-DDD ,Endosulfan sulphate,p,p-DDT,Mefenpyr-diethyl  
Ammelide,Ammeline,Cyanuric acid,Melamine  
Moisture % by weight  
Malachite green,Leucomalachite green  
Chloramphenicol  
3-Amino-2-oxazolidinone. (AOZ), 3-Amino-5-morpholinomethyl, 2- oxazolidinone (AMOZ),1-Aminohydantoin (AHD),Semicabazide (SEM)  
Lead, Cadmium,Copper,Iron,Zinc  
Listeria monocytogenes   
Clostridium perfringens  
Enterobacteriaceae  
Mevinphos,Methacrifos,Ethoprophos,Phorate,Diazinon,Terbufos,Disulfoton,Dichlorfenthion,Monocrotophos ,Cyanophos,Dimethoate ,Chlorpyrifos ,Parathion-methyl ,Fenthion ,(E)-Dimethylvinphos ,(Z)-Chlorfenvinphos,Phenthoate,Prothiophos  
Tetrachlorvinphos,Methidathion,Fenamiphos,Pyridafenthion,Dichlorvos,Methamidophos,Acephate,Demeton-S-methyl,Omethoate,Propetamphos,Iprobenfos,Chlorpyrifos-methyl,Pirimiphos-methyl,Malathion,Fenitrothion,Parathion,Quinalphos,Profenofos,Butamifos  
Mephospholan,Isoxathion,Sulprofos,Triazophos,Piperophos,Phosmet,Phosalone,Chlorethoxyphos,Cadusaphos,Thiometon,Dicrotophos,Fonofos ,Dioxathion,Isazofos ,Pirimioxyphos ,Phosphamidon (I+II) ,Fenchlorfos,Tolclofos-Methyl,Pirimiphos-Ethyl  
Isofenfos-Methyl ,Isofenphos,Isocarbofos,Fosthiazate (I+II),Tribufos, Ethion, Carbophenothion, Fensulfothion, Cyanofenphos,Famphur, EPN,Anilofos, Pyrazophos  
Bromopropylate ,Fenamidone ,Clomeprop,Chloroneb ,Ethafluralin ,Benfluralin ,Acetochlor,Vinclozolin,Dicofol ,Thiazopyr,Chlorthal-dimethyl ,Flufenacet ,Chlobenside,Butachlor ,Chlorfenson ,Myclobutanil,Azaconazole,Norflurazon ,Tetradifon,Fenpropathrin   
Polarisation 95.00 to 100.00 Z  
Colour Greater than 250 ICUMSA units7.0  
Polarisation 95.00 to 100.00 Z  
Moisture % by weight  
Colour not exceeding 50 ICUMSA units  
Bifenthrin ,Cyhalothrin-lamda-I ,Cyhalothrin-lamda-II ,Permethrin-cis ,Permethrin-trans,Cyfluthrin (sum) ,Cypermethrin (sum) ,Fenvalerate (I+II) ,Deltamethrin (I+II)  
Colour up to 600 ICUMSA units7.0  
Conductivity ash % by weight   
Reducing sugars % by weight   
Total reducing sugars (as invert sugar) % weight by volume  
Refractometric dry substance % RDS (Brix)  
pH 4.00 to 10.00