สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Meat

 - Pesticide residues Pyrethroid group : - -Cyhalothrin - Cyfluthrin - Cypermethrin - Fenvalerate - Deltamethrin - Permethrin 0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Wastewater

 - Phenol 0.001 mg/dm3 to 0.1 mg/dm3  
 - BOD 2 mg/dm3 to 7,230 mg/dm3   
 - Zinc 1 mg/dm3 to 12 mg/dm3  
 - Pesticide residues Pyrethroid group : - -Cyhalothrin - Cyfluthrin - Cypermethrin - Fenvalerate - Permethrin 0.005 µg/dm3 to 0.15 µg/dm3   

ตัวอย่างทดสอบ: Animal feeding stuffs

 - Calcium 18 mg/kg to 9,500 mg/kg  
 - Copper 4 mg/kg to 220 mg/kg  
 - Iron 2 mg/kg to 220 mg/kg  
 - Magnesium 7 mg/kg to 2,300 mg/kg  
 - Manganese 7 mg/kg to 225 mg/kg  
 - Potassium 17 mg/kg to 9,500 mg/kg  
 - Sodium 19 mg/kg to 9,500 mg/kg  
 - Phosphorus 32 mg/kg to 2,250 mg/kg  
 - Zinc 4 mg/kg to 220 mg/kg  
 - Cadmium 0.07 mg/kg to 12.5 mg/kg  
 - Lead 0.17 mg/kg to 25 mg/kg  
 - Arsenic 0.024 mg/kg to 5 mg/kg  
 - Antimony 0.02 mg/kg to 5 mg/kg  
 - Mercury 0.016 mg/kg to 1.25 mg/kg  
 - Acid insoluble ash (Sand) 0.06 g/100 g to 5 g/100 g  

ตัวอย่างทดสอบ: Fat and Oils

  - Pesticide residues Pyrethroid group : - -Cyhalothrin - Cyfluthrin - Cypermethrin - Fenvalerate 0.02 mg/kg to 0.2 mg/kg  
  - Pesticide residues Organochlorine group : - -HCH - -HCH - -Endosulfan 0.02 mg/kg to 0.2 mg/kg   
 - Pesticide residues Organochlorine group : - -Endosulfan - cis-Chlordane - trans-Chlordane - p,p’-DDD - Dieldrin - Endrin - Heptachlor - Heptachlor-exo-epoxide - Endosulfan sulfate - Methoxychlor 0.02 mg/kg to 0.2 mg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Feed

 - Aflatoxins, Aflatoxin B1 0.5 µg/kg to 17 µg/kg, Aflatoxin B2 0.6 µg/kg to 22 µg/kg, Aflatoxin G1 0.7µg/kg to 28 µg/kg, Aflatoxin G2 0.5 µg/kg to 19 µg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Fish and fishery product

 - Sulphamethazine 1.25 µg/kg to 100 µg/kg  
 - Sulfonamide group Sulfamoxol Sulfadiazine Sulfapyridine Sulfathiazole Sulfamerazine Sulphamethazine Sulfamonomethoxine Sulfisoxazole Sulfachloropyridazine Sulfamethoxazole 2 µg/kg to 100 µg/kg  
 0- Sulfonamide group Sulfadimethoxine Sulfanilamide Sulfaquinoxaline 2 µg/kg to 100 µg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Food and beverage

 - Arsenic 0.02 mg/kg to 5 mg/kg  
 - Antimony 0.03 mg/kg to 5 mg/kg  
 - Mercury 0.1 mg/kg to 0.8 mg/kg  
 - Cadmium 0.04 mg/kg to 12 mg/kg  
 - Lead 0.2 mg/kg to 5 mg/kg  
 - Lead 0.05 mg/kg to 2.3 mg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat

 - Pesticide residues Organochlorine group :- Aldrin - -HCH - -Endosulfan - -Endosulfan - cis-Chlordane - trans-Chlordane - p,p’-DDD - Dieldrin - Endrin - Heptachlor - Heptachlor-exo-epoxide - Endosulfan sulfate 0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg  
 - Pesticide residues Organophosphate group : - Anilofos - Azinphos-ethyl - Chlorfenvinphos - Chlorpyrifos - Diazinon - EPN - Ethion - Etrimfos - Fenitrothion 0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg  
 - Pesticide residues Organophosphate group : - Fenthion - Malathion - Methidathion - Parathion-methyl - Phosphamidon - Phosalone 0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg  
 - Pesticide residues Organophosphate group : - Pirimiphos-methyl - Pirimiphos-ethyl - Prothiophos - Profenophos - Terbufos - Triazophos 0.01 mg/kg to 0.2 mg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat product

 - Beta-agonists, Clenbuterol, Salbutamol, Ractopamine,Climaterol, 0.5 µg/kg to 20 µg/kg   
 - Sulphamethazine 5 µg/kg to 50 µg/kg  
 - Chloramphenicol 0.1 µg/kg to 8 µg/kg  
 - Sulfonamide group, Sulfamoxol, Sulfadiazine, Sulfapyridine, Sulfathiazole, Sulfamerazine, Sulphamethazine, 5 µg/kg to 100 µg/kg  
 Sulfamonomethoxine, Sulfisoxazole, Sulfachloropyridazine, Sulfamethoxazole, Sulfadimethoxine, Sulfanilamide, Sulfaquinoxaline 5 µg/kg to 100 µg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw material - cereal and nut

 - Ochratoxin A 1 µg/kg to 20 µg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Wastewater

 - Odour Objectionable or non-objectionable  
 - pH 4.0 to 10.0  
 - Total dissolved solids at 180 °C 50 mg/dm3 to 3,000 mg/dm3  
 - Total suspended solids 50 mg/dm3 to 1,500 mg/dm3  
 - Sulphide 0.1 mg/dm3 to 1 mg/dm3  
 - Formaldehyde 0.6 mg/dm3 to 8 mg/dm3  
 - Oil & Grease 2.5 mg/dm3 to 20 mg/dm3  
 - COD 5 mg/dm3 to 2,000 mg/dm3  
 - Total kjeldahl nitrogen 5 mg/dm3 to 400 mg/dm3  
 - Barium 0.01 mg/dm3 to 1.998 mg/dm3  
 - Cadmium 0.008 mg/dm3 to 0.15 mg/dm3  
 - Copper 0.01 mg/dm3 to 3 mg/dm3  
 - Lead 0.04 mg/dm3 to 0.4 mg/dm3  
 - Manganese 0.01 mg/dm3 to 1.5 mg/dm3  
 - Nickel 0.005 mg/dm3 to 0.15 mg/dm3  
 - Arsenic 0.001 mg/dm3 to 0.25 mg/dm3  
 - Selenium 0.0009 mg/dm3 to 0.02 mg/dm3  
 - Mercury 0.0001 mg/dm3 to 0.003 mg/dm3  
 - Hexavalent chromium 0.005 mg/dm3 to 0.024mg/dm3  
 - Pesticide residues Organophosphate group : - Dichlorvos - Mevinphos - Ethoprophos - Dimethoate - Terbufos - Diazinon 0.01 µg/dm3 to 0.2 µg/dm3  
 - Pesticide residues Organophosphate group : - Etrimfos - Parathion-methyl - Fenitrothion - Pirimiphos-methyl - Malathion - Fenthion - Chlorpyrifos 0.01 µg/dm3 to 0.2 µg/dm3  
  - Pesticide residues Organochlorine group : - Aldrin - HCB - -BCH 0.005 µg/dm3 to 0.15 µg/dm3   
 - Pesticide residues Organochlorine group : - -BHC - -Endosulfan - -Endosulfan - cis-Chlordane - trans-Chlordane - p,p’-DDD - p,p’-DDE - p,p’-DDT - o,p’-DDT - Dieldrin - Endrin 0.005 µg/dm3 to 0.15 µg/dm3  
 - Pesticide residues Organochlorine group : - Heptachlor - Heptachlor-exo-epoxide - Endosulfan sulfate - Dicofol - Methoxychlor 0.005 µg/ dm3 to 0.15 µg/dm3