สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Frozen Cooked Chicken Products

 Yeasts & Moulds  

ตัวอย่างทดสอบ: Frozen Cooked Chicken Products

 Salmonella spp.  
 Coliforms  
 Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus  
 Enterococcus spp.  
 Aerobic plate count  
 Clostridium perfringens  
 Listeria monocytogenes  

ตัวอย่างทดสอบ: Frozen Cooked Pork Products

 Salmonella spp.  
 Coliforms  
 Escherichia coli  
 Staphylococcus aureus  
 Enterococcus spp.  
 Yeasts & Moulds  
 Aerobic plate count  
 Clostridium perfringens  
 Listeria monocytogenes