สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Frozen Cooked Chicken Products

 Salmonella spp.   
 Staphylococcus aureus   
 Coliforms and E.coli   
 Aerobic Plate count  
 Clostridium perfringens  
 Enterococcus spp.  
 Yeasts and Molds  
 Salmonella spp.   
 Staphylococcus aureus   
 Coliforms and E.coli   
 Aerobic Plate count  
 Clostridium perfringens  
 Enterococcus spp.  
 Yeasts and Molds