สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Salmonella spp.   
Staphylococcus aureus   
Coliforms and E.coli   
Aerobic Plate count  
Clostridium perfringens  
Enterococcus spp.  
Yeasts and Molds  
Salmonella spp.   
Staphylococcus aureus   
Coliforms and E.coli   
Aerobic Plate count  
Clostridium perfringens  
Enterococcus spp.  
Yeasts and Molds