สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Frozen Cooked Chicken Products

 Aerobic Plate count  
 Aerobic Plate count  
 Clostridium perfringens  
 Clostridium perfringens  
 Coliforms and E.coli   
 Coliforms and E.coli   
 Enterococcus spp.  
 Enterococcus spp.  
 Salmonella spp.   
 Salmonella spp.   
 Staphylococcus aureus   
 Staphylococcus aureus   
 Yeasts and Molds  
 Yeasts and Molds