สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal tissue

 Nitrofuran metabolites  
 Chloramphenicol (ELISA)  
 Quinolone groups and Fluoroquinolone groups  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal tissue (Continued)

 Chloramphenicol (LC-MS/MS)  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animals tissue

 Malachite green  

ตัวอย่างทดสอบ: Canned Seafood

 EDTA  

ตัวอย่างทดสอบ: Chilli sauce, Tomato sauce and Products consist of chilli and tomato sauce

 Sudan dye and Para red  

ตัวอย่างทดสอบ: Dairy and Dairy product, Feed and Raw materials

 Cyanuric Acid,Melamine and derivatives  

ตัวอย่างทดสอบ: Fertilizer

 Total Phosphate (Total P2O5)  
 Potassium (K)  

ตัวอย่างทดสอบ: Fishery and Fishery Products (Fresh, Frozen, Processed)

 Lead (Pb) Cadmium (Cd)  
 Mercury (Hg)  

ตัวอย่างทดสอบ: Food

 Aerobic plate count  
 MPN Fecal Coliforms & Coliforms & E.coli  
 Salmonella spp.  
 MPN Staphylococcus aureus  
 MPN Bacillus cereus  
 Vibrio cholerae  
 MPN Vibrio parahaemolyticus  
 Total Dietary Fiber,Cholesterol,Total Sugar,Carbohydrate and energy,Saturated fatty acid,Water activity,Coliform  

ตัวอย่างทดสอบ: Food (Continued)

 Listeria monocytogenes  
 Listeria spp.  
 Enterobacteriaceae  
 Campylobacter spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Food and Beverage

 Vitamin A  
 Vitamin A  
 Vitamin B2  

ตัวอย่างทดสอบ: Food and Beverage *

 Vitamin B1   

ตัวอย่างทดสอบ: Food, Feed and Environmental sample such as swab test

 Coliforms,Staphylococcus aureus  

ตัวอย่างทดสอบ: Food, Feed and environmental samples in the area of food production and food handling

 Bacillus cereus  
 Shigella sp.  
 Coliforms  
 E. coli  

ตัวอย่างทดสอบ: Fresh Food and Fresh Food Products

 Benzoic acid and Sorbic acid  
 SO2  

ตัวอย่างทดสอบ: Fresh Food and Fresh Food Products (Continued)

 Phosphorus (as P2O5)  
 Aerobic plate count  
 E.coli & Coliforms  
 Staphylococcus aureus  
 Fecal streptococci and Enterococci  
 Clostridium perfringens  
 Bacillus cereus  
 Yeasts and Moulds  

ตัวอย่างทดสอบ: Liver (Fresh) Duck, Chicken, Pig

 Chloramphenicol  
 Nitrofuran Metabolites (Total residue & Bound residue)  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat

 Bata-agonist  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and Meat Products (Fresh, Frozen, Processed)

 Protein  
 Moisture  
 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and Pig serum

 Sulfornamide  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat, Dairy, Egg, Cereal, Starch, Herb, Spice, Fruit and Vegetable, Beverage and Fruit juice

 Cu, Zn, Fe, K, Na, Mn, Mg, Pb, Cd, As, Se, Hg, Ca  
 Sn  
 Cobalt (Co) Nickel (Ni) Vanadium (V) Antimony (Sb) Chromium (Cr)  

ตัวอย่างทดสอบ: Peanut, Cereal, Chili and Pepper

 Aflatoxin B1, B2, G1, G2  

ตัวอย่างทดสอบ: Pig serum

 Sulphamethazine  

ตัวอย่างทดสอบ: Pig urine and Meat

 Beta-agonist  

ตัวอย่างทดสอบ: Potable water, Industrial water and Natural water

 Legionella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Roasted coffee

 Ochratoxin A  

ตัวอย่างทดสอบ: Sauce

 MPCD and 1,3-DCP  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood

 Histamine  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood and Seafood Products Feed, Cereal (Fresh, Frozen, Processed)

 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp and Shrimp Products (Fresh, Frozen, Processed)

 Oxytetracycline  
 Oxolinic acid  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetable (Continued) (High water and High Chlorophyll )

 Organophosphate pesticides  
 Carbamates pesticides  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetable (High water and High Chlorophyll )

 Organochlorine and Pyrethroids pesticides  

ตัวอย่างทดสอบ: Water and Ice

 Aerobic plate count  
 E.coli, Fecal Coliforms and Coliforms  
 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Water and Wastewater

 B,Al,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Sn,Sb,Ba,Au,Hg,Pb,Bi,Mg,K,Ca,Na,S,P,Si,V,Tl