สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal feeding stuffs

 - Fat 3 g/100 g to 13 g/100 g  
 - Moisture 9 g/100 g to 13 g/100 g  
 - Ash 5 g/100 g to 19 g/100 g  
 - Protein 13 g/100 g to 61 g/100 g