สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: - Animal tissue - Animal urine

 Beta-agonist  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal tissue (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Quinolones : - Ciprofloxacin – Enrofloxacin - Norfloxacin - Sarafloxacin - Danofloxacin - Difloxacin - Ofloxacin - Marbofloxacin  

ตัวอย่างทดสอบ: - Meat and meat products - Poultry and poultry products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Pseudomonas spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: - Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)

  Sulphur Dioxide  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal tissue and animal tissue products (Fresh, Frozen, Processed)

 Nitrofuran Metabolites   

ตัวอย่างทดสอบ: Animal tissue (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Sulfonamide groups: - Sulfanilamide - Sulfadiazine - Sulfapyridine - Sulfathiazole -Sulfamerazine - Sulfamethazine - Sulfamonomethozine -Sulfachlorpyridazine - Sulfamethoxazole - Sulfisoxazole - Sulfaquinoxaline - Sulfadimethoxine  
 Fluoroquinolones : - Flumequine - Nalidixic acid - Oxolinic acid  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal tissue (Fresh, Frozen, Processed)

 Chloramphenicol  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animal and aquatic animal products (Fresh, Chilled, Frozen,

 Ash  
 Total Nitrogen and Protein  
 Moisture   

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animal and aquatic animal products (Fresh, Frozen, Processed)

 Total Phosphorus as (P2O5)  
 -Cadmium (Cd) - Lead (Pb) -Arsenic (As)  
 Mercury (Hg)  
 Total Volatile Bases Nitrogen   

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animal tissue (Fresh, Frozen)

 - Malachite Green - Leucomalachite Green - Crystal violet - Leucocrystal violet  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic tissue and aquatic tissue

 Ash  
 Moisture  
 Total Nitrogen and Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: Canned food

 Sterility Test - Incubation test canned at 35๐C - Low acid canned foods - Flat sour mesophiles - Flat sour thermophiles - Mesophilic anaerobes  
 - Putrefactive anaerobes - Acid canned food - Aciduric flat sour mesophiles - Aciduric flat sour thermophiles - Thermophilic anaerobes  

ตัวอย่างทดสอบ: Cereal

 Aflatoxin (B1, B2, G1, G2)  

ตัวอย่างทดสอบ: Feeding stuffs

 Fat  
 Aflatoxins (B1, B2, G1, G2)  
 Ash  
 Total Nitrogen and Protein  
 Moisture  
 Crude Fiber  

ตัวอย่างทดสอบ: Flour

 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Food

 Bacillus cereus (cfu)  
  Enterobacteriaceae  

ตัวอย่างทดสอบ: Food *

 Sodium Chloride  
 Energy  
 Carbohydrate  
 Cholesterol  
 Fatty acid  
 Vitamin A  
 Total Sugar  
 - Vitamin B1 - Vitamin B2  
 Dietary Fiber  
 - Calcium (Ca) - Sodium (Na) - Iron (Fe)   
 -Arsenic (As) - Cadmium (Cd) - Chromium (Cr) - Mercury (Hg) - Nickel (Ni) - Lead (Pb) - Copper (Cu) - Zinc (Zn)  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Vibrio cholerae  

ตัวอย่างทดสอบ: Food 1

 Benzoic acid and Sorbic acid  

ตัวอย่างทดสอบ: Food*

 Clostridium perfringens  
 Faecal Streptococci/ Enterococci  
 Coliform / E.coli  
 Staphylococcus aureus  
 Staphylococcus aureus (D/ND)  
 Salmonella spp.  
 - Listeria monocytogenes - Listeria spp.  
 Yeast & Moulds  
 Aerobic plate count  
 Faecal Coliforms  
 Bacillus cereus (MPN)  
 Bacillus cereus (D/ND)  

ตัวอย่างทดสอบ: Potable water, Drinking water and Ice

 Total Solid  
 Total Hardness as CaCO3  
 pH  
 Chloride as Cl2  
 - Nickel (Ni) - Selenium (Se) -Cobalt (Co) - Copper (Cu) - Aluminium (Al)  
 - Zinc (Zn) - Silver (Ag) - Barium (Ba) - Cadmium (Cd) - Lead (Pb) - Chromium (Cr) - Manganese (Mn) - Iron (Fe) - Arsenic (As)  
 Mercury (Hg)  
 Nitrate as Nitrogen  
 Nitrite as Nitrogen  
 Fluoride  
 Cyanide  
 Color  
 Turbidity  

ตัวอย่างทดสอบ: Potable water, Drinking water and Ice

 Clostridium perfringens  
 Aerobic Plate Count  
 Coliforms / E.coli  
 Faecal Coliforms  
 Pseudomonas aeruginosa  
 Staphylococcus aureus  
 Salmonella spp.  
 Faecal Streptococcus and Enterococcus  

ตัวอย่างทดสอบ: Processed and raw material for food processing

 Staphylococcus aureus  

ตัวอย่างทดสอบ: -Seafood - Fish products

 Histamine  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood and seafood products (Fresh, Frozen, Processed)

 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp and fish (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Tetracyclines groups: -Oxytetracycline – Doxycycline –Tetracycline - Chlortetracycline  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp and Fish (Fresh, Frozen, Processed)

 Oxolinic acid  
 Oxytetracycline  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetables and fruits (High water and chlorophyll content)

 -Organochlorine group -Pyrethoid group - Organophosphate group - Carbamate group  
 Carbamate group