สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Fat

 Salmonella spp. Group A,Group B,Group C,Group D,Group E,Group F,Group G  
 HCB,Alpha-BHC,Gamma-BHC,Beta-BHC,Heptachlor,cis-Heptachlor epoxide,Aldrin,Dieldrin,Endrin ,Oxy-chlordane,Cis-chlordane ,Trans- chlordane,op’-DDT ,pp’-DDE,pp’-DDD,pp’-DDT  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry Meat and Poultry Meat Products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 Salmonella spp. Group A,Group B,Group C,Group D,Group E,Group F,Group G  
 Pesticide Residues ; Organochlorine Group HCB,Alpha-BHC,Gamma-BHC,Beta-BHC,Heptachlor,cis-Heptachlor epoxide,Aldrin,Dieldrin,Endrin ,Oxy-chlordane,Cis-chlordane ,Trans- chlordane,op’-DDT ,pp’-DDE,pp’-DDD,pp’-DDT