สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal fats and oils and its products

 Acid value  
 Peroxide value  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetable fats and oils and its products

 Acid value  
 Peroxide value