สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Cereal and cereal products

 Aerobic Plate Count  
 Yeast and Mold  
 Coliform Bacteria  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Escherichia coli  

ตัวอย่างทดสอบ: Fruit and fruit products (fresh, processed)

 Aerobic Plate Count  
 Yeast and Mold  
 Coliform Bacteria  
 Escherichia coli  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products (fresh, frozen ,processed)

 Aerobic Plate Count  
 Yeast and Mold  
 Coliform Bacteria  
 Escherichia coli  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  

ตัวอย่างทดสอบ: Vegetable and vegetable products (fresh, processed)

 Aerobic Plate Count  
 Yeast and Mold  
 Coliform Bacteria  
 Escherichia coli  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus