สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Aerobic Plate Count  
Yeast and Mold  
Coliform Bacteria  
Salmonella spp.  
Staphylococcus aureus  
Escherichia coli  
Aerobic Plate Count  
Yeast and Mold  
Coliform Bacteria  
Escherichia coli  
Salmonella spp.  
Staphylococcus aureus  
Aerobic Plate Count  
Yeast and Mold  
Coliform Bacteria  
Escherichia coli  
Salmonella spp.  
Staphylococcus aureus  
Aerobic Plate Count  
Yeast and Mold  
Coliform Bacteria  
Escherichia coli  
Salmonella spp.  
Staphylococcus aureus