สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Feeds Powder

 Bacillus spp. (cfu/g)  
 Lactic acid bacteria (cfu / g)  
 Yeasts and Moulds (cfu / g)  
 Presumptive E. coli (MPN / g)  
 Salmonella spp. Detected or not detected   
 Coliforms (MPN / g)  
 Total plate count (cfu / g)  
 Enterococcus spp. (cfu/g)  

ตัวอย่างทดสอบ: Feeds Liquid

 Bacillus spp. (cfu/ml)  
 Lactic acid bacteria (cfu / ml)  
 Yeasts and Moulds (cfu / ml)  
 Presumptive E. coli (MPN / ml)  
 Salmonella spp.Detected or not detected   
 Coliforms (MPN / ml)  
 Total plate count (cfu / ml)  
 Enterococcus spp. (cfu/g)  

ตัวอย่างทดสอบ: Water

 Salmonella spp.Detected or not detected   
 Coliforms (MPN / 100 ml)  
 E. Coli (MPN / 100 ml)  
 Total plate count (cfu / ml)