สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Pork and Meat sauce

 Aerobic Plate Count  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Enterococcus spp.  
 Coliforms  
 E. coli