สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Chicken Meat Preparation Products (Heat treated, Frozen, Chilled)

 Aerobic plate count  
 Coliforms and E.coli  
 Staphylococcus aureus  
 Yeasts and Moulds  
 Enterococci  
 Salmonella spp.  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Clostridium perfringenes  

ตัวอย่างทดสอบ: Chicken Meat Products (Heat treated, Frozen, Chilled)

 Aerobic plate count  
 Coliforms and E.coli  
 Staphylococcus aureus  
 Enterococcus  
 Salmonella spp.  
 Clostridium perfringenes  
 Listeria spp.  
 Yeasts and Moulds  
 Listeria monocytogenes  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw Chicken Meat and Chicken Meat Preparation (Frozen, Chilled

 Enterococci  

ตัวอย่างทดสอบ: Raw Chicken Meat and Chicken Meat Preparation (Frozen, Chilled)

 Aerobic plate count  
 Coliforms and E.coli  
 Staphylococcus aureus  
 Yeasts and Moulds  
 Enterococcus  
 Salmonella spp.  
 Aerobic plate count  
 Coliforms and E.coli  
 Staphylococcus aureus  
 Yeasts and Moulds  
 Salmonella spp.  
 Listeria monocytogenes