สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Refined sugar

 - Color value 0 ICUMSA Units to 50 ICUMSA Units  
 - Polarization 99.50 Z to 99.99 Z   
 - Moisture 0.01 g/100 g to 0.20 g/100 g  
 - Insoluble matters 1 mg/kg to 200 mg/kg  
 - Conductivity ash 0.0030 g/100 g to 0.0500 g/100 g  

ตัวอย่างทดสอบ: White sugar

 - Color value 0 ICUMSA Units to 200 ICUMSA Units  
 - Polarization 99.50 Z to 99.99 Z   
 - Moisture 0.01 g/100 g to 0.20 g/100 g  
 - Insoluble matters 1 mg/kg to 200 mg/kg  
 - Conductivity ash 0.0030 g/100 g to 0.0500 g/100 g  
 - Conductivity ash 0.0030 g/100 g to 0.0500 g/100 g