สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: hrimp,Crab and their Product (Fresh,Frozen,Heat treated)

 Aerobic plate count Total coliform Escherichia coli Staphylococcus aureus Salmonella spp. Vibrio cholerae Vibrio parahaemolyticus Chloramphenicol