สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ
Drag a column header and drop it here to group by that column
Oxytetracycline  
Fat  
E.coli & Coliforms  
Bacillus cereus  
Coliforms  
Escherichia coli  
MPN Coliforms  
MPN Fecal Coliforms  
MPN Escherichia coli  
Enterobacteriaceae  
Enterococcus spp.  
Listeria spp.  
Listeria monocytogenes  
Salmonella spp.  
Staphylococcus aureus  
Total Plate Count  
Vibrio cholerae  
Vibrio parahaemolyticus  
Yeasts and Molds  
Ash  
Carbohydrate  
Energy (Nutrition Group 1)  
Fat (Total Fat)  
Moisture  
NaCl  
Nitrogen / Protein  
Bacillus cereus  
Clostridium perfringens  
Coliforms  
Escherichia coli  
MPN Coliforms  
MPN Fecal Coliforms  
MPN Escherichia coli  
Enterobacteriaceae  
Enterococcus spp.  
Listeria spp.  
Listeria monocytogenes  
Salmonella spp.  
Staphylococcus aureus  
Total Plate Count  
Vibrio cholerae  
Vibrio parahaemolyticus  
Yeasts and Molds  
Ash  
Carbohydrate  
Energy (Nutrition Group 1)  
Fat (Total Fat)  
Moisture  
NaCl  
Nitrogen / Protein  
Coliforms  
Escherichia coli  
MPN Coliforms  
MPN Fecal Coliforms  
MPN Escherichia coli  
Enterobacteriaceae  
Enterococcus spp.  
Listeria spp.  
Listeria monocytogenes  
Salmonella spp.  
Total Plate Count  
Yeasts and Molds  
Moisture  
NaCl  
Coliforms  
Escherichia coli  
MPN Coliforms  
MPN Fecal Coliforms  
MPN Escherichia coli  
Enterococcus spp.  
Listeria monocytogenes  
Salmonella spp.  
Fat   
Moisture  
Nitrogen / Protein  
eBacillus cereus  
Clostridium perfringens  
Listeria spp.  
Listeria monocytogenes  
MPN Coliforms  
MPN Fecal Coliforms  
MPN Escherichia coli  
Salmonella spp.  
Staphylococcus aureus  
Total Plate Count  
Vibrio cholerae  
Vibrio parahaemolyticus  
Ash  
Carbohydrate  
Energy (Nutrition Group 1)  
Fat (Total Fat)  
Moisture  
NaCl  
Nitrogen / Protein  
Listeria spp.  
Organochlorine Pesticides - Aldrin - Dieldrin - Endrin - Cis - Chlordane - Trans - Chlordane - Oxychlordane - Heptachlor - Heptachlor epoxide - Hexachlorobenzene  
- Alpha Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Beta Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Gamma Hexachlorocyclohexane ( -HCH) - P,P’ - DDE - P,P’ - DDD - O,P’ - DDT - P,P’ - DDT - LOD : 0.003 mg/kg - LOQ : 0.01 mg/kg