สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Egg and egg products

 Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Fat

 Organochlorine Pesticides - Aldrin - Dieldrin - Endrin - Cis - Chlordane - Trans - Chlordane - Oxychlordane - Heptachlor - Heptachlor epoxide - Hexachlorobenzene  
 - Alpha Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Beta Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Gamma Hexachlorocyclohexane ( -HCH) - P,P’ - DDE - P,P’ - DDD - O,P’ - DDT - P,P’ - DDT - LOD : 0.003 mg/kg - LOQ : 0.01 mg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Egg and egg products

 Escherichia coli  
 MPN Coliforms  
 MPN Fecal Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 Enterococcus spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Salmonella spp.  
 Fat   
 Moisture  
 Nitrogen / Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: Fresh food and Fresh food Products (continue)

 E.coli & Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: Ingredients (Starch, Spice, Seasoning)

 Coliforms  
 MPN Coliforms  
 Enterobacteriaceae  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Salmonella spp.  
 Total Plate Count  
 Yeasts and Molds  
 Moisture  
 NaCl  
 Escherichia coli  
 MPN Fecal Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 Enterococcus spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry Meat (Fresh, Frozen, Chilled)

 Bacillus cereus  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry Meat (Fresh, Frozen, Chilled)

 Coliforms  
 Escherichia coli  
 MPN Coliforms  
 Listeria spp.  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Energy (Nutrition Group 1)  
 Fat (Total Fat)  
 Moisture  
 NaCl  
 Nitrogen / Protein  
 MPN Fecal Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 Enterobacteriaceae  
 Enterococcus spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Total Plate Count  
 Vibrio cholerae  
 Yeasts and Molds  
 Ash  
 Carbohydrate  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry Meat Products (Heat Processed, Frozen, Chilled)

 MPN Fecal Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Yeasts and Molds  
 Ash  
 Carbohydrate  
 Energy (Nutrition Group 1)  
 Moisture  
 NaCl  
 Nitrogen / Protein  
 Bacillus cereus  
 Clostridium perfringens  
 Coliforms  
 Escherichia coli  
 MPN Coliforms  
 Enterobacteriaceae  
 Enterococcus spp.  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Total Plate Count  
 Vibrio cholerae  
 Fat (Total Fat)  

ตัวอย่างทดสอบ: Ready Meals*

 eBacillus cereus  
 Clostridium perfringens  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 MPN Coliforms  
 MPN Fecal Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Total Plate Count  
 Moisture  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Ash  
 Carbohydrate  
 Energy (Nutrition Group 1)  
 Fat (Total Fat)  
 NaCl  
 Nitrogen / Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood and Seafood Products Feed, Cereal (Fresh, Frozen, Processed)

 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp and shrimp Products (Fresh, Frozen, Processed)

 Oxytetracycline  

ตัวอย่างทดสอบ: Swab

 Listeria spp.