สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Swab

 Listeria spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp and shrimp Products (Fresh, Frozen, Processed)

 Oxytetracycline  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood and Seafood Products Feed, Cereal (Fresh, Frozen, Processed)

 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Ready Meals*

 Ash  
 Carbohydrate  
 Clostridium perfringens  
 eBacillus cereus  
 Energy (Nutrition Group 1)  
 Fat (Total Fat)  
 Listeria monocytogenes  
 Listeria spp.  
 Moisture  
 MPN Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 MPN Fecal Coliforms  
 NaCl  
 Nitrogen / Protein  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Total Plate Count  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry Meat Products (Heat Processed, Frozen, Chilled)

 Ash  
 Bacillus cereus  
 Carbohydrate  
 Clostridium perfringens  
 Coliforms  
 Energy (Nutrition Group 1)  
 Enterobacteriaceae  
 Enterococcus spp.  
 Escherichia coli  
 Fat (Total Fat)  
 Listeria monocytogenes  
 Listeria spp.  
 Moisture  
 MPN Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 MPN Fecal Coliforms  
 NaCl  
 Nitrogen / Protein  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Total Plate Count  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Yeasts and Molds  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry Meat (Fresh, Frozen, Chilled)

 Ash  
 Carbohydrate  
 Coliforms  
 Energy (Nutrition Group 1)  
 Enterobacteriaceae  
 Enterococcus spp.  
 Escherichia coli  
 Fat (Total Fat)  
 Listeria monocytogenes  
 Listeria spp.  
 Moisture  
 MPN Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 MPN Fecal Coliforms  
 NaCl  
 Nitrogen / Protein  
 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Total Plate Count  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Yeasts and Molds  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry Meat (Fresh, Frozen, Chilled)

 Bacillus cereus  

ตัวอย่างทดสอบ: Ingredients (Starch, Spice, Seasoning)

 Coliforms  
 Enterobacteriaceae  
 Enterococcus spp.  
 Escherichia coli  
 Listeria monocytogenes  
 Listeria spp.  
 Moisture  
 MPN Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 MPN Fecal Coliforms  
 NaCl  
 Salmonella spp.  
 Total Plate Count  
 Yeasts and Molds  

ตัวอย่างทดสอบ: Fresh food and Fresh food Products (continue)

 E.coli & Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: Egg and egg products

 Enterococcus spp.  
 Escherichia coli  
 Fat   
 Listeria monocytogenes  
 Moisture  
 MPN Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 MPN Fecal Coliforms  
 Nitrogen / Protein  
 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Fat

 - Alpha Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Beta Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Gamma Hexachlorocyclohexane ( -HCH) - P,P’ - DDE - P,P’ - DDD - O,P’ - DDT - P,P’ - DDT - LOD : 0.003 mg/kg - LOQ : 0.01 mg/kg  
 Organochlorine Pesticides - Aldrin - Dieldrin - Endrin - Cis - Chlordane - Trans - Chlordane - Oxychlordane - Heptachlor - Heptachlor epoxide - Hexachlorobenzene  

ตัวอย่างทดสอบ: Egg and egg products

 Coliforms