สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Egg and egg products

 Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal Fat

 Organochlorine Pesticides - Aldrin - Dieldrin - Endrin - Cis - Chlordane - Trans - Chlordane - Oxychlordane - Heptachlor - Heptachlor epoxide - Hexachlorobenzene  
 - Alpha Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Beta Hexachlorocyclohexane ( - HCH) - Gamma Hexachlorocyclohexane ( -HCH) - P,P’ - DDE - P,P’ - DDD - O,P’ - DDT - P,P’ - DDT - LOD : 0.003 mg/kg - LOQ : 0.01 mg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Egg and egg products

 Salmonella spp.  
 Nitrogen / Protein  
 MPN Fecal Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 MPN Coliforms  
 Moisture  
 Listeria monocytogenes  
 Fat   
 Escherichia coli  
 Enterococcus spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Fresh food and Fresh food Products (continue)

 E.coli & Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: Ingredients (Starch, Spice, Seasoning)

 Yeasts and Molds  
 Total Plate Count  
 Salmonella spp.  
 NaCl  
 MPN Fecal Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 MPN Coliforms  
 Moisture  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Escherichia coli  
 Enterococcus spp.  
 Enterobacteriaceae  
 Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry Meat (Fresh, Frozen, Chilled)

 Bacillus cereus  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry Meat (Fresh, Frozen, Chilled)

 Yeasts and Molds  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Vibrio cholerae  
 Total Plate Count  
 Staphylococcus aureus  
 Salmonella spp.  
 Nitrogen / Protein  
 NaCl  
 MPN Fecal Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 MPN Coliforms  
 Moisture  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Fat (Total Fat)  
 Escherichia coli  
 Enterococcus spp.  
 Enterobacteriaceae  
 Energy (Nutrition Group 1)  
 Coliforms  
 Carbohydrate  
 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry Meat Products (Heat Processed, Frozen, Chilled)

 Yeasts and Molds  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Vibrio cholerae  
 Total Plate Count  
 Staphylococcus aureus  
 Salmonella spp.  
 Nitrogen / Protein  
 NaCl  
 MPN Fecal Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 MPN Coliforms  
 Moisture  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Fat (Total Fat)  
 Escherichia coli  
 Enterococcus spp.  
 Enterobacteriaceae  
 Energy (Nutrition Group 1)  
 Coliforms  
 Clostridium perfringens  
 Carbohydrate  
 Bacillus cereus  
 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Ready Meals*

 Vibrio parahaemolyticus  
 Vibrio cholerae  
 Total Plate Count  
 Staphylococcus aureus  
 Salmonella spp.  
 Nitrogen / Protein  
 NaCl  
 MPN Fecal Coliforms  
 MPN Escherichia coli  
 MPN Coliforms  
 Moisture  
 Listeria spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Fat (Total Fat)  
 Energy (Nutrition Group 1)  
 eBacillus cereus  
 Clostridium perfringens  
 Carbohydrate  
 Ash  

ตัวอย่างทดสอบ: Seafood and Seafood Products Feed, Cereal (Fresh, Frozen, Processed)

 Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp and shrimp Products (Fresh, Frozen, Processed)

 Oxytetracycline  

ตัวอย่างทดสอบ: Swab

 Listeria spp.