สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal fat

 esticide group : Organochlorine Total DDT Dieldrin & Aldrin Heptachlor & Heptachlor Epoxide HCB alpha – BHC beta – BHC gamma – BHC (Lindane) Total Chlordane Endrin  

ตัวอย่างทดสอบ: Ingredients, example spices, Sauce etc.

 yes Para red Sudan I Sudan II Sudan III Sudan IV  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry and poultry products (Frozen)

 erobic plate count  
 oliforms count and E.coli count  
 almonella spp.  
 taphylococcus aureus  
 etection of Listeria spp. And Identification of Listeria monocytogenes  
 easts and Molds  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry and poultry products (Frozen) (Continue)

 ecal Coliforms  
 nterococci  
 lostridium perfringens  
 nterobacteriaceae  
 oliforms (MPN)  
 rotein (crude) (Enumeration)  
 at (Crude)  
 sh  
 oisture  
 aCl  
 itrofurans AOZ (Furazolidone) AHD (Nitrofurantoin) SEM (Nitrofurazone) AMOZ(Furaltadone)  
 yes Para red Sudan I Sudan II Sudan III Sudan IV  
 otal Fat  
 otal Carbohydrate  
 nergy