สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry and Poultry Products ( Fresh, Chilled, Frozen, Processed )

 MPN Coliform  
 Clostridium perfringens  
 Listeria monocytogenes  
 Enterobacteriaceae  
 MPN Escherichia coli  
 Faecal streptococci  
 Enterococci  
 E.coli count  
 Coliform count  
 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry and Poultry Products ( Fresh, Chilled, Frozen, Processed ) (Coutinue)

 Bacillus cereus  
 Total plate count  
 Aerobic Plate Count  
 Staphylococcus aureus  
 Campylobacter jejuni  

ตัวอย่างทดสอบ: Swab

 E.coli  
 Aerobic Plate Count  
 E.coli count  
 Coliform count