สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Batter & Breading Mixes

 Aerobic Plate Count  

ตัวอย่างทดสอบ: Breadcrumbs

 Yeast & Mold  

ตัวอย่างทดสอบ: Salad Dressings

 Coliform & E. coli  
 Coliform & E. coli  

ตัวอย่างทดสอบ: Sauces

 Yeast & Mold  

ตัวอย่างทดสอบ: Seasoning Mixes

 Aerobic Plate Count