สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ:

    
    

ตัวอย่างทดสอบ: 1.Beverage and beverage products

 Arsenic  
 Tin  
 Moisture and Total Solids  
 Ash  
 Protein  
 Caffeine  
 Vitamin A  
 - Vitamin B1 - Vitamin B2  
 Total sugar  
 Salmonella spp.  
 Escherichia coli  
 Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: 10. Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned) 11. Aquatic animal and aquatic animal products. (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned) 12. Cereal, Grain and cereal, grain products

 - Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: 13. Flour and flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed) 14. Cereal, Grain and cereal, grain products

 - Ash  
 - Total dietary fiber  

ตัวอย่างทดสอบ: 15. Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, anned) 16. Aquatic animal and aquatic animal products. (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)

 - Phosphorous and Phosphate  

ตัวอย่างทดสอบ: 17. Cereal, Grain and cereal, grain products 18. Chili and chili products

 - Total aflatoxins  

ตัวอย่างทดสอบ: 19. Oil and oil products 20. Fried process food and Products

 - BHA & BHT  

ตัวอย่างทดสอบ: 2. Milk and milk products

 Chloresterol  
 Vitamin A  
 - Vitamin B1 - Vitamin B2  
 Total sugar  

ตัวอย่างทดสอบ: 21. Flour and flour products 22. Beverage 23. Milk and milk products 24. Meat and meat products 25. Spices and condiments products 26. Fat and oil products 27. Seasoning

 - Benzoic acid - Sodium benzoate - Sorbic acid - Potassium sorbate  

ตัวอย่างทดสอบ: 28. Meat and meat products 29. Seafood and seafood products 30. Aquatic animal and aquatic animal

 - Water activity (Aw)  

ตัวอย่างทดสอบ: 31. Flour and flour products 32. Milk and milk products

 - Water activity (Aw)  

ตัวอย่างทดสอบ: 36. Meat and meat products 37. Seafood and seafood products 38. Aquatic animal and aquatic animal products.

 - Total Carbohydrate - Energy - Energy from fat  

ตัวอย่างทดสอบ: 39. Flour and flour products 40. Milk and milk products 41. Beverage 42. Cereal, Grain and cereal, grain products

 - Total Carbohydrate - Energy - Energy from fat  

ตัวอย่างทดสอบ: 43. Drinking water, process water, bottled drinking water, tap water and potable water

 - Hardness  
 - Copper  
 - Chloride  
 - Sulphate  
 - Fluoride  
 - Fluoride  
 - Cyanide  
 - Total Solids  
 - Total Plate Count  
 - Escherichia coli  
 - Coliforms  
 - Salmonella spp.  
 - Staphylococcus aureus   
 - Fecal Coliforms  
 - Clostridium perfringens  

ตัวอย่างทดสอบ: 44. Food*

 - Total Plate Count  
 - Coliforms  
 - Bacillus cereus  
 - Clostridium perfringens  
 - Staphylococcus aureus  
 - Yeasts and Molds  
 - Escherichia coli  
 - Salmonella spp.  
 - Fecal Streptococcus & Enterococci  
 - Enterobacteriaceae  
 - Listeria monocytogenes  
 - Campylobacter jejuni - Campylobacter coli  
 - Vibrio parahaemolyticus - Vibrio cholerae  

ตัวอย่างทดสอบ: 7. Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned) 8. Flour and flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed) 9. Cereal, Grain and cereal, grain products

 - Vitamin A   
 - Vitamin B1 - Vitamin B2  
 - Cholesterol  
 - Total sugars  
 - Saturated fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Aquatic animal and aquatic animal products. (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)

 - Fat  
 - Ash   
 - Solids (Total) and Moisture   
 - Cadmium  
 - Oxolinic acid  
 - Tetracycline groups  
 - Sulfur dioxide Sulfites Sodium sulfites Sodium metabisulfite  
 - Histamine  

ตัวอย่างทดสอบ: Beverage

 - Sodium  
 - Calcium   
 - Copper  
 - Iron  
 - Zinc  
 - Lead  
 - Arsenic  
 - Tin  
 - Vitamin A   
  - Vitamin B1 - Vitamin B2  
  - Vitamin B3- Vitamin B6  
 - Vitamin C  
 - Sulfur Dioxide  
 - Caffeine  
 - Total sugar  
 - Solids (Total) and Moisture   
 - Ash  
 - Protein  
 - Salmonella spp.  
 - Escherichia coli  
 - Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: Cereal, Grain and cereal, grain products

 - Sodium  
 - Calcium   
 - Iron  
 - Solids (Total) and Moisture  
 - Fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Flour and flour products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed)

 - Sodium  
 - Calcium  
 - Iron  
 - Solids (Total) and Moisture   
 - Fat  
 - Ash  
 - Protein  

ตัวอย่างทดสอบ: Food*

 Vibrio parahaemolyticus  
 Vibrio cholerae  
 Clostridium perfringens  
 Staphylococcus aureus  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products (Fresh, Chilled, Frozen, Processed, Canned)

 - Sodium  
 - Calcium  
 - Iron  
 - Solids (Total) and Moisture  
 - Fat  
 - Ash  
 - Clostridium perfringens  
 - Yeasts and Molds  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk and milk products

 - Sodium  
 - Calcium   
 - Iron  
 - Solids (Total) and Moisture  
 - Ash  
 - Fat  
 - Protein   
 - Cholesterol  
 - Vitamin A  
 - Vitamin B1 - Vitamin B2  
 - Total sugar