สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: - Chill water - Tap water - DI water - Ice

 Total Viable Count  
 - Fecal coliforms - Coliforms - E. coli  
 Salmomella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Flour and Ingredient

 Yeasts and Molds  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp

 Sulphur dioxide  
 Sulphur dioxide  
 NaCl  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp (Cooked, Raw, Fresh, Frozen and Processed)

 Salmonella spp.  
 Salmonella spp.  
 Listeria spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp (Raw, Fresh, Frozen andProcessed)

 Yellow head virus  
 White spot syndrome virus  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp, Fish (Cooked, Raw, Fresh, Frozen and Processed)

 Total Viable Count  
 - Coliforms - E. coli  
 Staphylococcus aureus  
 Vibrio spp.  
 Enterococcus  
 Clostridium perfringens  
 Fecal coliforms  
 Enterobacteriaceae  
 Yeasts & Molds  
 Oxolinic acid  
 Chloramphenicol  
 Malachite green  
 Oxytetracycline  
 Nitrofurans (Total Residue) - 3-amino-5-morpholinomethyl- 2-oxazolidinone (AMOZ) - 3-amino-2-oxazolidinone (AOZ) - 1-aminohydantoin (AHD) - Semicarbazide (SEM)  
 Quinolone and Fluoroquinolones group  

ตัวอย่างทดสอบ: Swab

 Listeria spp.