สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry (Chilled, Frozen)

 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Coliforms  
 Aerobic Plate Count  
 Yeast & Mould  
 E. coli  
 Enterococci and Group ,Faecal Streptococci  

ตัวอย่างทดสอบ: Poultry products (Chilled, Frozen)

 Salmonella spp.  
 E. coli  
 Staphylococcus aureus  
 Aerobic Plate Count  
 Yeast & Mould  
 Coliforms