สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Chicken and chicken products (Fresh, Chilled, Frozen)

 Salmonella spp.  
 Total plate count  
 Fecal Coliforms  
 Coliforms  
 E. coli  
 Enterococcus  
 Yeasts and Molds  
 Staphylococcus aureus  
 Clostridium perfringens  
 E. coli & Coliforms  
 Listeria spp.   
 Listeria monocytogenes   

ตัวอย่างทดสอบ: Feed and Feed Stuff

 Salmonella spp.