สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Fruit Juice in Sealed containers

 Total Sugar  

ตัวอย่างทดสอบ: Beverage

 Moisture  
  Protein  
 Ash  
 Fat  
 Total Dietary Fiber  
 Total Sugar  
 Sodium (Na),Calcium (Ca),Iron (Fe)  
 Vitamin B1  
 Vitamin B2  

ตัวอย่างทดสอบ: Beverage in sealed containers

 Clostridium perfringens  
 Yeasts and Molds  
 MPN E.coli  
 Salmonella spp.  
 MPN Coliforms  
 Staphylococcus aureus  

ตัวอย่างทดสอบ: Canned Pet Food with Jelly

 Moisture  
  Protein  
 Ash  
 Fat  
 Carbohydrate  

ตัวอย่างทดสอบ: Cereal and Cereal Products

 Total Dietary Fiber  
 Vitamin A  
 Vitamin B1  
 Vitamin B2  
 Sodium (Na),Calcium (Ca),Iron (Fe)  
 Moisture  
 Protein  
 Ash  
 Fat  
 Carbohydrate  
 Total Energy and total from fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Corn flake

 Moisture  
 Protein  
 Ash  
 Fat  
 Carbohydrate  
 Total Energy and total from fat  

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking Water, Ice,Water supply

 Total Plate Count  
 MPN Coliforms  
 MPN Fecal Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: Fish and Fish Products ,Dietary Supplement Product

 Mercury  
 Arsenic  

ตัวอย่างทดสอบ: Food and Beverage *

 Clostridium perfringens  

ตัวอย่างทดสอบ: Food in sealed containers

 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Clostridium perfringens  
 Yeasts and Molds  
 MPN E.coli  
 Total Plate Count  
 MPN Coliforms  

ตัวอย่างทดสอบ: Food*(Raw, Cooked, Chilled, Frozen)

 Salmonella spp.  
 Staphylococcus aureus  
 Yeasts and Molds  
 MPN E.coli  
 MPN Coliforms  
 Total Plate Count  

ตัวอย่างทดสอบ: Fruit Juice

 Moisture  
 Protein  
 Ash  
 Fat  
 Total Dietary Fiber  
 Carbohydrate  
 Total Energy and total from fat  
 Sodium (Na),Calcium (Ca),Iron (Fe)  
 Vitamin A  
 Vitamin B1  
 Vitamin B2  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and Meat Products

 Moisture  
 Protein  
 Ash  
 Fat  
 Carbohydrate  
 Total Energy and total from fat  
 Fatty acid  
 Cholesterol  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk and Milk Products

 Total Solids, Moisture  
 Protein  
  Ash  
 Fat  
 Fatty acid  
 Total Dietary Fiber  
 Total Sugar  
 Carbohydrate  
 Total Energy and total from fat  
 Cholesterol  
 Sodium (Na),Calcium (Ca),Iron (Fe)  
 Vitamin A  
 Vitamin B1  
 Vitamin B2