สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Feeds : Fish Meal

 Protein 45 g/100 g to 75 g/100 g  
 Moisture 2 g/100 g to 20 g/100 g  
 Fat 6 g/100 g to 18 g/100 g  
 Ash 5 g/100 g to 30 g/100 g