สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Flour

 Ash  
 Protein  
 Moisture  

ตัวอย่างทดสอบ: Marine and marine products (Fresh, Frozen, Chilled,Processed)

  TPC   
 MPN Coliforms   
 MPN Escherichia coli  
 MPN Staphylococcus aureus  
  MPN Feacal Coliforms   
 Salmonella spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Bacillus cereus  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products (Fresh, Frozen, Chilled,Processed) ,Egg and egg products

 TPC  
 MPN Coliforms   
 Feacal Coliforms   
 MPN Escherichia coli  
 MPN Staphylococcus aureus  

ตัวอย่างทดสอบ: Meat and meat products (Fresh, Frozen, Chilled,Processed)

 Salmonella spp.  
 Listeria monocytogenes  
 Bacillus cereus  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk

 Ash  
 Protein  
 Fat