สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: oultry and Poultry Products (Fresh, Cooked, Frozen)

 Salmonella spp.  
 TPC  
 Coliforms and E.coli  
 S.aureus  
 Yeasts and Moulds