สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Animal feeding stuffs

 - Fat 0.9 g/100 g to 24.9 g/100 g  
 - Calcium 0.02 g/100 g to 18.0 g/100 g   
 - Calcium 0.02 g/100 g to 18.0 g/100 g   

ตัวอย่างทดสอบ: Feeds

 - Crude fiber 2.0 g/100 g to 7.0 g/100 g  

ตัวอย่างทดสอบ: Animal feeding stuffs

 - Moisture 3.0 g/100 g to 12.5 g/100 g  
 - Protein 1.6 g/100 g to 89.0 g/100 g  
 - Crude fiber 2.2 g/100 g to 28.0 g/100 g  
 - Ash 0.3 g/100 g to 53.0 g/100 g  
  - Sodium chloride 0.5 g/100 g to 8.0 g/100 g  
 - Phosphorus 0.08 g/100 g to 8.0 g/100 g   
 - Sodium 96 mg/kg to 12,000 mg/kg  
  - Potassium 1,300 mg/kg to 23,000 mg/kg  

ตัวอย่างทดสอบ: Concentrate feeds

 - Protein 32.0 g/100 g to 42.0 g/100 g  

ตัวอย่างทดสอบ: Feeds

 - Moisture 7.0 g/100 g to 12.0 g/100 g  
 - Protein 13.0 g/100 g to 22.0 g/100 g  
 - Fat 4.0 g/100 g to 9.0 g/100 g  

ตัวอย่างทดสอบ: Oilseed residues

 - Moisture 4.2 g/100 g to 13.6 g/100 g