สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ
Drag a column header and drop it here to group by that column
- Moisture 3.0 g/100 g to 12.5 g/100 g  
- Protein 1.6 g/100 g to 89.0 g/100 g  
- Fat 0.9 g/100 g to 24.9 g/100 g  
- Crude fiber 2.2 g/100 g to 28.0 g/100 g  
- Ash 0.3 g/100 g to 53.0 g/100 g  
- Sodium chloride 0.5 g/100 g to 8.0 g/100 g  
- Phosphorus 0.08 g/100 g to 8.0 g/100 g   
- Calcium 0.02 g/100 g to 18.0 g/100 g   
- Calcium 0.02 g/100 g to 18.0 g/100 g   
- Sodium 96 mg/kg to 12,000 mg/kg  
- Potassium 1,300 mg/kg to 23,000 mg/kg  
- Moisture 4.2 g/100 g to 13.6 g/100 g  
- Moisture 7.0 g/100 g to 12.0 g/100 g  
- Protein 13.0 g/100 g to 22.0 g/100 g  
- Fat 4.0 g/100 g to 9.0 g/100 g  
- Crude fiber 2.0 g/100 g to 7.0 g/100 g  
- Protein 32.0 g/100 g to 42.0 g/100 g