สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Frozen seafood products

 Salmonella spp. Vibrio cholerae Listeria monocytogenes Total plate count Coliform , Fecal coliform , E.coli Staphylococcus aureus Vibrio parahaemolyticus