สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: – Food * - Fruit juice

 Enterobacteriaceae  
 Enterococci  

ตัวอย่างทดสอบ: - Milk and Milk product - Vegetable and Fruit - Seafood and Seafood product - Meat and Meat product - Poultry and poultry product (Fresh, Dried, Chilled, Frozen) - Ready-to-eat (Processed, Frozen, chilled) - Egg and egg products

 Campylobacter jejuni & Campylobacter coli   
 Listeria spp.  
 Lactic acid bacteria  

ตัวอย่างทดสอบ: – Food * - Fruit juice

 Total Plate Count  
 Coliform Bacteria  
 Escherichia coli  
 Fecal Coliforms  
 Staphylococcus aureus  
 Vibrio cholerae  
 Vibrio parahaemolyticus  
 Total Yeasts and Molds  
 Bacillus cereus  
 Listeria monocytogenes  
 Salmonella spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: – Food * - Fruit juice

 Shigella  
 Clostridium perfringens  
 Campylobacter spp.  

ตัวอย่างทดสอบ: - Fruit and Fruit product - Vegetable and Vegetable product - Rice, Cereal and Cereal product

 Pesticides residue group - Aldrin- alpha-BHC - beta-BHC - delta-BHC - gamma-BHC - cis-Chlordane - trans-Chlordane - p,p'-DDT - Dieldrin - Endosulfan I - Endosulfan II  
 Pesticides residue group - Endosulfan sulfate - Endrin - Heptachlor - Heptachlor-epoxide - Methoxychlor - p,p'-DDE - p,p'-DDD - Endrin ketone - o,p'-DDT - Dicofol - o,p'-DDE - o,p'-DDD - Mirex  
 Pesticides residue group • Pyrethroids Pesticides - Bifenthrin - Cyfluthrin - Cypermethrin - Deltamethrin   
 Pesticides residue group - Acephate - Azinphos-ethyl   

ตัวอย่างทดสอบ: - Fruit and Fruit product - Vegetable and Vegetable product

 - Omethoate - Parathion -ethyl- parathion-methyl - Phosalone - Pirimiphos-ethyl - Pirimiphos-methyl - Profenofos - Prothiophos - Triazophos - Phosphamidon  
 Pesticides residue group - Atrazine – Azoxystrobin - Iprodione - Vinclozolin   

ตัวอย่างทดสอบ: - Fruit and Fruit product - Vegetable and Vegetable product - Rice, Cereal and Cereal product

 Pesticides residue group - EPN - Ethion - Fenitrothion - Malathion - Methamidophos - Methidathion - Mevinphos - Monocrotophos   

ตัวอย่างทดสอบ: Drinking water in sealed container

 Total Plate Count  
 Coliform Bacteria  
 Escherichia coli  

ตัวอย่างทดสอบ: Shrimp tissue (Frozen)

 Chloramphenicol