สมาชิก
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

ข้อมูลขอบข่ายความสามารถรายการทดสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารระบุขอบข่าย ดาวน์โหลดใบรับรองฯ

ตัวอย่างทดสอบ: Milk Powdered and Milk Products

 Aerobic Plate Count  
 Coliforms (MPN/g)  
 Coliforms (Present/Absent in 1 g)  
 Fecal Coliforms and Escherichia coli (MPN/g)  
 Fecal Coliforms and Escherichia coli (Present/Absent in 1 g)  

ตัวอย่างทดสอบ: Milk Powdered and Milk Products (cont.)

 Yeast and Mold  

ตัวอย่างทดสอบ: Starch and Starch Products

 Aerobic Plate Count  
 Coliforms (MPN/g)  
 Coliforms (Present/Absent in 1 g)  
 Fecal Coliforms and Escherichia coli (MPN/g)  

ตัวอย่างทดสอบ: Starch and Starch Products (Cont.)

 Fecal Coliforms and Escherichia coli (Present/Absent in 1 g)  
 Yeast and Mold  
 Moisture